ข้อมูลโรงเรียน

สถาบันสอนการอาชีพคุณภาพสูงแห่งแรก ที่ได้รับการรับรองจากกระทรวงศึกษาธิการ และ สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน (สช.) มีชื่ออย่าง เป็นทางการว่า โรงเรียนสอนการอาชีพเรือสำราญและการโรงแรม Cruise & Hotel Training School

อ่านต่อ...หลักสูตร

เรามีหลักสูตรหลากหลาย และผ่านการรับรองจากกระทรวงศึกษาธิการ รวมถึงภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารและสำหรับอาชีพบริการ หลักสูตรอบรม ระยะสั้น 3~6 เดือน รวมถึงการจัดการส่งนักเรียนเข้าร่วมฝึกงานกับโรงแรมระดับ 4-5 ดาว เป็นระยะเวลา 3 เดือน

อ่านต่อ...ความร่วมมือ

หลักสูตรการบริการอาหารและเครื่องดื่ม (Food & Beverage Service) มีการเรียนทฤษฎีและการฝึกภาคปฏิบัติโดยห้องปฏิบัติการที่ได้มาตรฐาน และมีการทำ Workshop เสมือนจริงทั้งด้านภาษา และทักษะวิชาชีพ หลักสูตรได้ถูกวิจัยและพัฒนาเพื่อออกแบบให้ทันสมัย

อ่านต่อ...

ยินดีต้อนรับสู่ C-HOT

สามารถผลิตบุคลากรสำคัญในภาคบริการของธุรกิจ ท่องเที่ยวได้อย่างมีประสิทธิภาพ

การทำธุรกิจที่ตอบโจทย์ความต้องการของคนในสังคมได้เป็นอย่างดี โรงเรียนเรือสำราญและการโรงแรมนอกจากมีหลักสูตรภาษาอังกฤษที่มาพัฒนาให้สอดคล้องกับความต้องการของคนไทย เป้าหมายที่ทำให้ค้นเลือกเรียนในธุรกิจนี้คือการมีงานที่รองรับหลังจากจบการศึกษาผ่านคอร์สการเรียนยังมีโอกาสได้ฝึกประสบการณ์วิชาชีพกับโรงแรมระดับ 4-5 ดาว รวมถึงการทำงานในเรือสำราญที่รายไดต้อบแทนนั้นถือว่าคุ้มค่าเป็นอย่างมาก

นโยบายโรงเรียน

โรงเรียนด าเนินการจัดการศกึษา มุ่งให้ผู้เรียนมีความรู้ความสามารถในเชิงวิชาการโดยจัดการระดับการศึกษาขั้นพื้นส่งสริมและพัฒนาให้ผู้เรียนเป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้มีความเป็นเลศิทางวิชาการ”

อ่านต่อ...

พันธ์กิจ

1. จัดการศึกษาวิชาชีพ การบริการอาหารและเครื่องดื่มบนเรือส าราญ
2. พัฒนาโรงเรียนให้เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้
3. การาการด้านการโรงแรมแก่สังคม

อ่านต่อ...

หลักสูตร ของเรา

หลักสูตร อาหารและเครื่องดื่ม

หลักสูตร อาหารและเครื่องดื่ม

 • หลักสูตร: 5 เดือน
 • ฿ 59,000.00
 • การบริการอาหารในภัตตคาร
 • การบริการเครื่องดื่ม
 • ศิลปะในการผสมเครื่องดื่ม
 • การบริการเครื่องดื่มไวน์และแอลกอฮอลล์
 • ภาษาอังกฤษ เพื่องานบริการ

หลักสูตรวันจันทร์ - ศุกร์
ระยะเวลา 5 เดือน 
เรียนภาคทฤษฎี - ปฏิบัติ ระยะเวลา 2 เดือน 
ฝึกงานในสถานประกอบการจริง 3 เดือน 
จบหลักสูตรพร้อมรับใบประกาศ ฯ วิชาชีพ 

ค่าใช้จ่ายหลักสูตร เพียง 59,000 บาท
(รวมค่าเครื่องแบบ , คู่มือ , ประกันชีวิต , Workshop) 

รุ่นที่ 6 เปิดเทอมวันที่ 1 ตุลาคม 2560
 หลักสูตร อาหารและเครื่องดื่ม

หลักสูตร อาหารและเครื่องดื่ม

 • หลักสูตร: 6 เดือน
 • ฿ 59,000.00
 • การบริการอาหารในภัตตคาร
 • การบริการเครื่องดื่ม
 • ศิลปะในการผสมเครื่องดื่ม
 • การบริการเครื่องดื่มไวน์และแอลกอฮอลล์
 • ภาษาอังกฤษ เพื่องานบริการ

หลักสูตรวันเสาร์ - อาทิตย์
ระยะเวลา 6 เดือน 
เรียนภาคทฤษฎี - ปฏิบัติ ระยะเวลา 3 เดือน 
ฝึกงานในสถานประกอบการจริง 3 เดือน 
จบหลักสูตรพร้อมรับใบประกาศวิชาชีพ 
ค่าใช้จ่ายหลักสูตร เพียง 59,000 บาท
(รวมค่าเครื่องแบบ , คู่มือ , ประกันชีวิต , Workshop) 

รุ่นที่ 7 เปิดเทอมวันที่ 7 ตุลาคม 2560
 หลักสูตร อาหารและเครื่องดื่ม

หลักสูตร อาหารและเครื่องดื่ม

 • หลักสูตร: 4 วัน
 • ฿ 29,000.00
 • การถ่ายภาพเบื้องต้น
 • การถ่ายภาพเอาท์ดอร์
 • การถ่ายภาพอินดอร์
 • การจัดไฟสตูดิโอพื้นฐาน
 • การถ่ายภาพบุคคลในสตูดิโอ 
 • ภาษาอังกฤษ เพื่องานบริการ

หลักสูตรวันพุธ - พฤหัส
เรียนการถ่ายภาพ ระยะเวลา 4 วัน 
เรียนภาษาอังกฤษ เพื่อการสื่อสาร 100 ชม. 
ไม่มีการบังคับฝึกงาน 
จบหลักสูตรพร้อมรับใบประกาศวิชาชีพ 
ค่าใช้จ่ายหลักสูตร เพียง 29,000 บาท
(รวมค่า Workshop ถ่ายภาพ และอบรมภาษาอังกฤษ) 
รุ่นที่ 8 เปิดเทอม เดือนตุลาคม 2560
 หลักสูตร อาหารและเครื่องดื่ม

หลักสูตร อาหารและเครื่องดื่ม

 • หลักสูตร: 4 วัน
 • ฿ 20,000.00
 • การถ่ายภาพเบื้องต้น
 • การถ่ายภาพเอาท์ดอร์
 • การถ่ายภาพอินดอร์
 • การจัดไฟสตูดิโอพื้นฐาน
 • การถ่ายภาพบุคคลในสตูดิโอ 
 • ภาษาอังกฤษ เพื่องานบริการ

หลักสูตรวันเสาร์ - อาทิตย์
เรียนการถ่ายภาพ ระยะเวลา 4 วัน 
(19-20 ส.ค. และ 2-3 ก.ย. 2560) 
เรียนภาษาอังกฤษ เพื่อการสื่อสาร 100 ชม. 
ไม่มีการบังคับฝึกงาน 
จบหลักสูตรพร้อมรับใบประกาศวิชาชีพ 
​ 
ค่าใช้จ่ายหลักสูตร เพียง 20,000 บาท
(รวมค่า Workshop ถ่ายภาพ และอบรมภาษาอังกฤษ) 
รุ่นที่ 7 เปิดเทอมวันที่ 19 สิงหาคม 2560

“พนักงานเรือสาราญ สร้างงาน สร้างอนาคต”

ข่าวสาร ที่น่าสนใจ

หัวข้อข่าวไฮไลท์
 • 31 มกราคม 2017
 • กระบี่

Lorem ipsum dolor sit amet elit. Cum veritatis sequi nulla nihil, dolor voluptatum nemo adipisci eligendi! Sed nisi perferendis, totam harum dicta.

หัวข้อข่าวไฮไลท์
 • 31 มกราคม 2017
 • กระบี่

Lorem ipsum dolor sit amet elit. Cum veritatis sequi nulla nihil, dolor voluptatum nemo adipisci eligendi! Sed nisi perferendis, totam harum dicta.