ข้อมูลโรงเรียน

สถาบันสอนการอาชีพคุณภาพสูงแห่งแรก ที่ได้รับการรับรองจากกระทรวงศึกษาธิการ และ สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน (สช.) มีชื่ออย่าง เป็นทางการว่า โรงเรียนสอนการอาชีพเรือสำราญและการโรงแรม Cruise & Hotel Training School

อ่านต่อ...หลักสูตร

เรามีหลักสูตรหลากหลาย และผ่านการรับรองจากกระทรวงศึกษาธิการ รวมถึงภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารและสำหรับอาชีพบริการ หลักสูตรอบรม ระยะสั้น 3~8 เดือน รวมถึงการจัดการส่งนักเรียนเข้าร่วมฝึกงานกับโรงแรมระดับ 4-5 ดาว เป็นระยะเวลา 6 เดือน

อ่านต่อ...ความร่วมมือ

หลักสูตรการบริการอาหารและเครื่องดื่ม (Food & Beverage Service) มีการเรียนทฤษฎีและการฝึกภาคปฏิบัติโดยห้องปฏิบัติการที่ได้มาตรฐาน และมีการทำ Workshop เสมือนจริงทั้งด้านภาษา และทักษะวิชาชีพ หลักสูตรได้ถูกวิจัยและพัฒนาเพื่อออกแบบให้ทันสมัย

อ่านต่อ...

ยินดีต้อนรับสู่ C-HOT

สามารถผลิตบุคลากรสำคัญในภาคบริการของธุรกิจ ท่องเที่ยวได้อย่างมีประสิทธิภาพ

การทำธุรกิจที่ตอบโจทย์ความต้องการของคนในสังคมได้เป็นอย่างดี โรงเรียนเรือสำราญและการโรงแรมนอกจากมีหลักสูตรภาษาอังกฤษที่มาพัฒนาให้สอดคล้องกับความต้องการของคนไทย เป้าหมายที่ทำให้ค้นเลือกเรียนในธุรกิจนี้คือการมีงานที่รองรับหลังจากจบการศึกษาผ่านคอร์สการเรียนยังมีโอกาสได้ฝึกประสบการณ์วิชาชีพกับโรงแรมระดับ 4-5 ดาว รวมถึงการทำงานในเรือสำราญที่รายไดต้อบแทนนั้นถือว่าคุ้มค่าเป็นอย่างมาก

นโยบายโรงเรียน

โรงเรียนดำเนินการจัดการศึกษา มุ่งให้ผู้เรียนมีความรู้ความสามารถในเชิงวิชาการโดยจัดการระดับการศึกษาขั้นพื้นส่งสริมและพัฒนาให้ผู้เรียนเป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้มีความเป็นเลิศทางวิชาการ

อ่านต่อ...

พันธ์กิจ

1. จัดการศึกษาวิชาชีพ การบริการอาหารและเครื่องดื่มบนเรือสำราญ
2. พัฒนาโรงเรียนให้เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้
3. การดำเนินการด้านการโรงแรมแก่สังคม

อ่านต่อ...

หลักสูตร ของเรา

การบริการอาหารและเครื่องดื่ม

การบริการอาหารและเครื่องดื่ม หลักสูตร: 8 เดือน ฿ 59,000.00

หลักสูตรประกาศนียบัตร การบริการอาหารและเครื่องดื่ม 
 • • การบริการอาหารในภัตตคาร
 • • การบริการเครื่องดื่ม
 • • ศิลปะในการผสมเครื่องดื่ม
 • • การบริการไวน์
 • • ศาสตร์และศิลป์การชงกาแฟ
 • • การบริการเครื่องดื่มไวน์และแอลกอฮอลล์
 • • ภาษาอังกฤษ เพื่องานบริการ

• หลักสูตรวันเสาร์ - อาทิตย์
• ระยะเวลา 8 เดือน
• เรียนภาคทฤษฎี - ปฏิบัติ ระยะเวลา 6 เดือน
• ฝึกงานในสถานประกอบการจริง 2 เดือน
• หลักสูตร 2 เดือน สำหรับผู้ที่จบในสาขาวิชาการโรงแรมหรือมีประสบการณ์ด้านการโรงแรมอย่างน้อย 6 เดือน 
• จบหลักสูตรพร้อมรับใบประกาศวิชาชีพ หลักสูตร การบริการอาหารและเครื่องดื่ม
• ค่าใช้จ่ายหลักสูตร เพียง 59,000 บาท
(รวมค่าเครื่องแบบ , คู่มือ , ประกันชีวิต , Workshop)

Demi Chef de partic / Culinary Trainee

Demi Chef de partic / Culinary Trainee หลักสูตร: 8 เดือน ฿ 59,000.00

หลักสูตรประกาศนียบัตร Demi Chef de partic / Culinary Trainee เป็นหลักสูตรที่เน้นให้ผู้เรียนมีความรู้เกี่ยวกับความหมายของคำศัพท์ที่ใช่ในการประกอบอาหาร มีความเข้าใจหลักการเตรียม หลักการหุงต้ม เทคนิคการประกอบอาหารประเภทต่างๆ มีความสามารถเตรียมวัตถุดิบและประกอบอาหารประเภทต่างๆ และมีเจตคติที่ดีและกิจนิสัยในการทำงาน ปฏิบัติงานด้วยความเป็นระเบียบเรียบร้อย ประณีต รอบคอบ ปลอดภัย และมีความรับผิดชอบ
คุณสมบัติการสมัคร
 • สำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาปีที่ 6 / ปวช. / ปวส. / หรือเทียบเท่า ปริญญาตรีไม่จำกัดสาขาวิชา
 • ความสูง เพสหญิงไม่ต่ำกว่า 150 เซนติเมตร และเพศชายไม่ต่ำกว่า 155 เซนติเมตร
 • สัญชาติไทย มีอายุ 18 – 33 ปี
 • เป็นผู้มีความประพฤติดี
 • เป็นผู้มีสุขภาพแข็งแรงสมบูรณ์ ไม่เกี่ยวข้องกับยาเสพติด
 • ไม่เป็นไวรัสตับอักเสบบี ทาลัสซีเมีย หรือโรคติดต่อร้ายแรงตาม
ค่าธรรมเนียมการศึกษา
 • ค่าเล่าเรียนแรกเข้า 9,000 บาท
 • ค่าเล่าเรียนวันลงทะเบียนเรียน 25,000 บาท
 • ค่าเล่าเรียนหลังเรียน 60 วัน 25,000 บาท
 • ได้รับประกาศนียบัตรหลักสูตร Demi Chef de partie /Culinary Trainee

ค่าเล่าเรียนตลอดหลักสูตร 8 เดือน 59,000 บาท (รวมค่าเครื่องแบบ)

แม่บ้านเรือสำราญและการโรงแรม

แม่บ้านเรือสำราญและการโรงแรม หลักสูตร: 8 เดือน ฿ 59,000.00

หลักสูตรประกาศนียบัตร วิชาแม่บ้านเรือสำราญและการโรงแรม (House keeping)
• มีจุดมุ่งหมายเพื่อให้ ผู้เรียนมีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับความหมายและความสำคัญของแผนกแม่บ้านเรือสำราญและการโรงแรม
• สามารถ อธิบายลักษณะงานในตำแหน่งต่างๆ ของงานแม่บ้าน โดยแบ่งตามส่วนงาน
• หลักเกณฑ์ของการทำงานในงาน แม่บ้านเรือสำราญและการโรงแรม
• มีการเตรียมความพร้อมด้านบุคลิกภาพ กิริยาและมีจรรยาบรรณ
• เพื่อออกสู่ ตลาดแรงงานได้อย่างเหมาะสม

คุณสมบัติการสมัคร
• สำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาปีที่ 6 / ปวช. / ปวส. หรือเทียบเท่า ปริญญาตรี ไม่จำกัดสาขาวิขา
• ความสูง เพศหญิงไม่ต่ำกว่า 150 เซนติเมตร และเพศชายไม่ต่ำกว่า 155 เซนติเมตร
• สัญชาติไทย มีอายุ 18-33 ปี
• เป็นผู้มีความประพฤติดี
• เป็นผู้มีสุขภาพแข็งแรงสมบูรณ์ ไม่เกี่ยวข้องกับยาเสพติด
• ไม่เป็นไวรัสตับอักเสบบี ทาลัสซีเมีย หรือโรคติดต่อร้ายแรงตามข้อกำหนดของกรมเจ้าท่า
• ระยะเวลาในการเข้าศึกษา - หลักสูตร 8 เดือน
• สำหรับบุคคลทั่วไปที่สนใจ - หลักสูตร 2 เดือน
• สำหรับผู้ที่มีประสบการณ์งานโรงแรมทางด้านแม่บ้าน อย่างน้อย 6 เดือน 
• จบหลักสูตรพร้อมรับใบประกาศวิชาชีพ วิชาแม่บ้านบนเรือสำราญและการโรงแรม (House keeping)
• ค่าใช้จ่ายหลักสูตร เพียง 49,000 บาท


ช่างภาพบนเรือสำราญ

ช่างภาพบนเรือสำราญ หลักสูตร: 1 เดือน ฿ 29,000.00

หลักสูตรประกาศนียบัตร วิชาช่างภาพบนเรือสำราญ (Photographer)
มีจุดมุ่งหมายเพื่อให้ผู้เรียนมีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับความหมายและความสำคัญของการถ่ายภาพบนเรือสำราญ
• การถ่ายภาพเบื้องต้น
• การถ่ายภาพเอาท์ดอร์ 
• การถ่ายภาพอินดอร์
• การจัดไฟสตูดิโอขั้นพื้นฐาน
• การถ่ายบุคคลในสตูดิโอ
• ภาษาอังกฤษ เพื่องานบริการ
• เพื่อเป็นการเตรียมความ พร้อมในการเป็นช่างภาพบนเรือสำราญ

• หลักสูตรวันเสาร์ - อาทิตย์
• เรียนการถ่ายภาพหลักสูตรวิชาช่างภาพบนเรือสำราญ (Photographer) 4 วัน
• ระยะเวลา 4 วัน สำหรับบุคคลทั่วไปที่สนใจ
• เรียนภาษาอังกฤษ เพื่อการสื่อสาร 120 ชม. 
• ไม่มีการบังคับฝึกงาน 
• จบหลักสูตรพร้อมรับใบประกาศวิชาชีพ หลักสูตร วิชาช่างภาพบนเรือสำราญ (Photographer)
• ค่าใช้จ่ายหลักสูตร เพียง 29,000 บาท
(รวมค่า Workshop ถ่ายภาพ และอบรมภาษาอังกฤษ) 

“พนักงานเรือสำราญมีเกียรติ สร้างรายได้ สร้างอนาคตประเทศไทย”

ข่าวสาร ที่น่าสนใจ

QR_Code ระบบสมัครเรียนออนไลน์ โรงเรียนสอนการอาชีพเรือสำราญและโรงแรม
 • 02/09/2018
 • โรงเรียนสอนการอาชีพเรือสำราญและโรงแรม

ระบบสมัครเรียนออนไลน์ โรงเรียนสอนการอาชีพเรือสำราญและโรงแรม

"พนักงานบนเรือสำราญ" อาชีพเพื่อคนชอบเที่ยว+ได้เงินล้านไม่ยาก!
 • 11/03/2018
 • โรงเรียนสอนการอาชีพเรือสำราญและการโรงแรม

วันนี้มีอาชีพมาแนะนำ เป็นอาชีพที่เงินดีมากกกกกกกกและได้เดินทางท่องเที่ยวไปรอบโลก แต่กลับไม่ค่อยมีคนพูดถึงอาชีพนี้เท่าไหร่ นั่นก็คือ "งานบริการบนเรือสำราญ" เราลองมาทำความรู้จักงานนี้กันดีกว่า รับรองว่าน่าสนใจมากๆ เลย

หลักสูตรการเปิดสอนของ การอาชีพเรือสำราญและโรงแรม
 • 06/02/2018
 • โรงเรียนสอนการอาชีพเรือสำราญและโรงแรม

........................

เปิดรับสมัคร นักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2561
 • 02/02/2018
 • โรงเรียนสอนการอาชีพเรือสำราญและการโรงแรม

• คุณสมบัติของผู้สมัคร Qualification 1. เพศชาย-หญิง อายุ 18-33 ปี 2. สำเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือเทียบเท่า ปวช. / ปวส. / กศน. / ปริญญาตรี / ปริญญาโท • เอกสารในการสมัคร Application 1. สำเนาวุฒิการศึกษา 1 ชุด 2. รูปถ่าย 2 นิ้ว 2 ใบ พื้นหลังสีขาว (สำหรับทำวีซ่า) 3. สำเนาทะเบียนบ้าน 1 ชุด 4 สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน

Chef Restaurant
 • 01/01/2018
 • โรงเรียนสอนการอาชีพเรือสำราญและการโรงแรม

........................